“พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รรท.ดีเอสไอ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำ คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ !!

0
44

“พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รรท.ดีเอสไอ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำ คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ !!

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงนามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 73/ 2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำ คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545) อธิบดีกรมสวนคดีพิเศษจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมสอบสวนดีพิเศษ ที่ 496/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกและแต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนลดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ

1.1นางพิชญา ธารากรสันติ เป็นโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

1.2 นางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ เป็นรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

1.3 บุคลากรในสังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก ฯสำนักงานเลขานุการกรม

1.4 บุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก ฯองค์กร  

2. อำนาจหน้าที่

2.1 ให้โษกกรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดซอบดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข่าวของทางราชการและการบริการข่าวสารของทางราชการ ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าตัวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2557 รวมถึงภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายในการปฏิบัติ

2.2ให้เจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของทุกหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิศษในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สื่อมวลขนและประชาชนตามความจำเป็นและเหมาะสมการมอบหมายงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

2.3ให้โผษกกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจเชิญบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมทันธ์และการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมาให้ข้อมูลหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2.4 ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิตชอบการปฏิบัติหน้าที่ของรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

//////////////////////////////