“นายกฯนัดถก ก.ตร.”พุธนี้วางแนวทางให้ชัดเจนเพื่อใช้แต่งตั้ง สว.ถึง รอง ผกก.วาระปีนี้ !!

0
60

“นายกฯนัดถก ก.ตร.”พุธนี้วางแนวทางให้ชัดเจนเพื่อใช้แต่งตั้ง สว.ถึง รอง ผกก.วาระปีนี้ !!

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)มีรายงานว่า พล.อ ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม จะเดินทางมาประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.มีระเบียบวาระการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 1/2466 ดังนี้

-วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 12/2565
-วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

(เรื่องที่ 1) รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร. วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

(เรื่องที่ 2) รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร. อุทธรณ์ ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน
(เรื่องที่ 3)รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร. กฎหมาย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

(เรื่องที่ 4)รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

(เรื่องที่ 5)การปฏิบัติตามข้อ 20 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550

-วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

-เรื่องที่ 1 การเลื่อนเงินดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.65 )แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6

-เรื่องที่ 2 การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค 2565 ) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป

-เรื่องที่ 3 ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษพ.ศ….

เรื่องที่ 4 ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ…

เรื่องที่ 5 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

เรื่องที่ 6 กรณีข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

-วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ เรื่อง หลักการที่ต้องใช้ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผกก.วาระประจำปี 2565

////////////////////////