สระบุรี – ศาลแรงงานภาค1 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายรับฟังปัญหาและปรึกษาคดีแรงงานแก่ประชาชน

0
159

สระบุรี – ศาลแรงงานภาค1 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายรับฟังปัญหาและปรึกษาคดีแรงงานแก่ประชาชน
วันทึ่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00
น.ที่วิทยาลัยเทดนิคสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้
พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 มอบหมายให้ นายกวีพจน์ สุรนิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโครงการ “ศาลแรงงานภาค 1 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย รับฟังปัญหาและปรึกษาคดีแรงงานแก่ประชาชน” มีนายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค1 นายทยุฎ วงษ์พวิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 1
โดยมีนายภูตะวัน เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 เป็นวิทยากรพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค1 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค1 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในศาลแรงงานภาค 1 เข้าร่วมในพิธีโครงการ”ศาลแรงงานเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายรับฟังปัญหาและปรึกษาคดีแรงงานแก่ประชาชน” มีนายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทดนิดสระบุรีพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
******************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว