ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

0
69

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

จัดกิจกรรม ‘โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่มอบความสดใสให้ดวงตาน้องๆ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง’ โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์

กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ นางวาสนา ธีรนิติ เป็นประธานในพืธี กิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และ

ประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามคำสายตาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทีม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่ประสบ

ปัญหามองเห็นไม่ชัด โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพ ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน มีเป้านมายใน

การช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล และเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้ได้

จำนวนกว่า 30,000 คนให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจาก

การมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบปัญหาทางด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 – 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ

และโรคตาเซตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ใช้สายตาในการมองระยะใกล้มากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ การสัมผัสกับเทคโนโลยี หรือทกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคตาขี้เกียจ ที่มักพบในเด็กเล็กช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียนโดยโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการ

มองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นโรคตาเขในระยะยาว

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและประสานงานกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง “เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต”เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเขียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook. com/TopCharoenOpicalOfficial เว็บไซต์ ww.topcharoen.co.th และไลน์ @lopcharoen