#ลำปาง -ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง#

0
107

ลำปาง -ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง#

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการลงนามเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง และด้านความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการขับเคลื่อนตำบลเป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล

จ.ลำปางมี 13 อำเภอ ประกอบด้วย 1.ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง 2.ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา 3.ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร 4.ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ 5.ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก 6.ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม 7.ต.บ้านร้อง อ.งาว 8.ต.แม่มอก อ.เถิน 9.ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 10.ต.นายาง อ.สบปราบ 11.ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม 12.ต.นาสัก อ.แม่เมาะ และ 13.ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน

โดยความร่วมมือของ 7 ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ได้แก่ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคสื่อสารมวลชน ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง อธิการบดี มรภ.ลำปาง รองอธิการบดี มทร.ล้านนาลำปาง ผจก.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานเครือข่าย OTOP จ.ลำปาง ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง.

วินัย/ลำปาง รายงาน