“พสบ.กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม”

0
147

“พสบ.กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม”

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.66 ผู้แทน ชมรม พสบ.ทภ.2 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม อส.กร.ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กกช.สจว.กร.ทบ.เป็นผู้ดำเนินการจัด ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายภาคประชาชนของ ทบ.และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพื้นที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

////////////////////////////