เรือนจำ จว.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

0
123

เรือนจำ จว.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 3 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรือนจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตและสถานีตำรวจภูธรถลาง รวม 60 คนโดยมี นายสุเรนทร์ ปะดุกะ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

นายสุเรนทร์ ปะดุกะ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ถึง มาตรา 5 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม
(2) ลงโทษผู้ถูกกระทำเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทำหรือสงสัยว่ากระทำของผู้นั้นหรือบุคคลที่สาม
(3) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม
(4) เลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำทรมาน

/////////////////////////////