“ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2566 !!

0
98

“ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2566 !!

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร (ท่าพระจันทร์) เขตพระนครกรุงเทพฯ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระชนิษฐา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”เสาอโศกผู้นำศีลธรรม“ประจำปี 2566

โดยคณะกรรมการคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ฝ่ายบรรพชิต พระพรหมพระวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาราตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร/นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการคัดสรรฯ ฝ่ายบรรพชิต,พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมฯผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการคัดสรรฯ ฝ่ายคฤหัสถ์ พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง อุปนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย/ประธานกรรมการจัดงานฯ

สืบเนื่อง สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชปถัมภ์, โครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ ได้ริเริ่มจัดให้มีโครงการ“เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคล/องค์กร ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการฯ เป็นบุคคล/องค์กร ตันแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ในสาขาต่างๆ ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครองพิทักษ์ และปกป้องพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศบุคคลที่ได้รับการกำหนดไว้หลายประเภท อาทิ พระสงฆ์,นักธุรกิจ,นักวิชาการ,นักศึกษา,สื่อสารมวลชน, ข้าราชการ, ศิลปิน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป คณะกรรมการคัดสรรได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล”เสาอโศกผู้นำศีลธรรม“ในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 140 รูป/คน

ทั้งนี้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัล”เสาอโศกผู้นำศีลธรรม“ประจำปี 2566 อาทิ พระครูปลัดภาณวัฒน์ (ดร.สุเทพ )วัดภาษี กรุงเทพฯ แม่ชีฐานิดา บำรุงรส พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ศิลปินนักปั้นชื่อดัง ฯลฯ รวมทั้ง บุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ไม่ว่าจะเป็น พระสงฆ์,นักธุรกิจ,นักวิชาการ,นักศึกษา,สื่อสารมวลชน,ข้าราชการ, ศิลปิน,พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมเข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม “ประจำปี 2566 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาสืบไป

////////////////////////////