ลำปาง- ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

0
48

ลำปาง- ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 พร้อมอ่านสารของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงเริ่มกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน อปท.เข้าร่วมพิธีฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา118 ปี ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการสร้างอาชีพ นวัตกรรมการบริหารจัดการ และแนวทางการให้บริการประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

และ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย จ.ลำปาง จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้คณะผู้บริหาร อปท.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย.

วินัย/ลำปาง รายงาน