ร.13 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในโครงการทหารพันธ์ุดี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนในความรับผิดชอบของหน่วย โดยในครั้งนี้ได้เข้าดำเนินการผสมดินปลูกแปลงผักในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน การทำรั้วสนามเด็กเล่นพร้อมทั้งทาสีเพื่อให้เกิดความสวยงาม
จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์ , เด็กนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้ามาดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้กับโรงเรียนฯ ในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13