ยจังหวัดน่าน กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองน่าน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566
ณ สนามกีฬา อบค.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายนคร ผาแก้ว ประธานอสม.อำเภอเมืองน่าน กล่าวรายงานนายดลภาค เนตรใสนายอำเภอเมืองน่านประธานในพิธีเปิดงาน วัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเมืองน่าน ประจำปี 2566 เป็นที่
ทราบกันดีว่ากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) เพื่อเป็นการแสดงพลังของ
อสม. การสร้างขวัญกำลังใจ การได้
พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ
สามัคคี เป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เคียง
คู่กันด้วยดีตลอดมา และ ในปัจจุบัน อสม.มีบทบาทมากมายในชุมชน ทั้งด้านติดตามปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน การให้ความรู้ในด้านการสื่อสารข่าวสารด้านสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน การรณรงค์ให้ความรู้ปัญหาหมอกควัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดกรองผู้ป่วยเรื้อรัง
การติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี การเยี่ยมผู้พิการ และเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าบทบาทของ อสม. เป็นที่กล่าวขาน และยอมรับในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างดี เพราะมีการ
พัฒนาศักยภาพเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ที่ผ่านมา
อำเภอเมืองน่าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 109 หมู่บ้าน
17 เขตสถานบริการ
สาธารณสุข มีจำนวน อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งสิ้น 1,405 คน เฉลี่ย อสม. 1 คน ดูแลประชาชน
10-15 หลังคาเรือน
กิจกรรมในวันนี้ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับเครือข่าย
บริการสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ได้กำหนดจัดงานในวันนี้ โดยมีกิจกรรม การมอบเกียรติบัตร
และรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นระดับระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน อสม.บริการสังคมและ
จิตอาสาในชุมชน จำนวน ๑๙ คน การมอบใบประกาศ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จำนวน 129
คน, ครบ 20 ปี จำนวน 95 คน, ครบ 30 ปี จำนวน 8 คน ตลอดถึงกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีชมรม อสม. อำเภอเมืองน่าน ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในการอนุญาตใช้สนามกีฬาและบริเวณโดยรอบจัดกิจกรรม
โอกาสเดียวกันนี้นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ได้ให้เกียรติมอบรางวัล แก่ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ อสม.ตัวอย่างในชุมชนในครั้งนี้ด้วย/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน