ฝาก ปชส.ค่ะ โอกาสของนักเรียนที่เป็นนักกิจกรรมมาถึงแล้ว !!!

0
262

ฝาก ปชส.ค่ะ
โอกาสของนักเรียนที่เป็นนักกิจกรรมมาถึงแล้ว !!!

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
(โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย)

โครงการนี้เป็นโครงการรับเข้าศึกษาที่เปิดโอกาสให้ “นักเรียนที่เป็นนักกิจกรรม หรือนักเรียนที่มีประวัติด้านการทำงานพลเมืองจิตอาสาทั่วประเทศ” ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรอบการรับเข้าศึกษา “รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ / โครงการความสามารถพิเศษ”

โดยเปิดรับถึง 20 คณะ 3 วิทยาลัย ทั้งในสายการเรียนสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงสายสุขศาสตร์ อาทิ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และในปีนี้ก็มียังมีการเปิดรับในคณะที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา ก็คือ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกด้วย
และในคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันในการเข้าศึกษาต่อสูง เช่น นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการนี้ก็มีจำนวนรับเข้าศึกษาหลายคน

? คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาภายใน หรือภายนอกโรงเรียน และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเคยศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ web.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561
และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครได้ที่ www.tuadmissions.in.th/img/2018010411460813.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
? Facebook Fanpage : TU Volunteer – เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา
? ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
? 02-564-4440-79 ต่อ 1273 / 1492
? registertuvc@gmail.com

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “สังคมจิตอาสา” ไปด้วยกัน !!โ