จังหวัดจันทบุรีจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

0
191

จังหวัดจันทบุรีจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนขยายผลในสถานศึกษา สร้างคนดี มีน้ำใจ ส่งเสริมความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
วันนี้ ( 12 ม.ค.61 ) ที่ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ ค่ายลูกเสือวัดคมบาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 316 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะด้านยุวกาชาด อย่างแท้จริงสามารถนำไปขยายผลต่อเยาวชน นักเรียนในการพัฒนาเด็ก เยาวชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และ อุดมการณ์การชาด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ โอกาสนี้ นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่กาชาดจังหวัดจันทบุรีได้มอบเข็ม จิตอาสาสภากาชาดไทยแก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรจากสถานศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวทางการปฏิบัติตัวของจิตอาสายุวกาชาด ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงโปรดเกล้าฯให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นภาระกิจสำคัญด้านหนึ่งของสภากาชาดไทยเพื่อปลูกฝังอบรมเยาวชนให้มีอุดมคติในศาสติสุข รู้จักรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ การสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคนรอบข้างตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด ที่มีครูผู้สอนยุวกาชาด จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 66 คน เข้ารับการอบรมใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก