“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ปชช.พึ่งตนเองได้ กิจกรรมหลัก เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 !!

0
69

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ปชช.พึ่งตนเองได้ กิจกรรมหลัก เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 !!

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ ตำบลสามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดยมี นาย สุขุม องอาจ กำนันตำบลสามพระยา,นาย ทัศพล พลอยพราย ผอ.รพ.สต.บ้านอ่างหินตำบลสามพระยา,ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้ กิจกรรมหลัก เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน /ภัยคุกคามด้านความมั่นคง และให้ผู้ร่วมอบรมคัดเลือกครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืน จำนวน 1 ครอบครัวของตำบล เพื่อมอบป้ายเชิดชู เป็นเกียรติ โดยมี ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร และร่วมดำเนินกิจกรรม มีผู้นำชุมชน,ประชาชนในพื้นที่ร่วมอบรมเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน. จังหวัด (ท.),พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน. กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยมี น.ส.ประเสริฐศรี อินทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เป็นประธานในพิธี

////////////////////////////