“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ อบต. หนองศาลา จัดกิจกรรม “เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

0
52

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ อบต. หนองศาลา จัดกิจกรรม “เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ ตำบลหนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นายธนธรณ์ เดิมรัตนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา นางสาววาสนา เกิดสว่าง ปลัด อบต.ตำบลหนองศาลา นางสาว เฟื่องฟ้า นาเมือง ประธาน อสม.ตำบลหนองศาลา ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน

รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ได้จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้ กิจกรรมหลัก เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน /ภัยคุกคามด้านความมั่นคง และให้ผู้ร่วมอบรมคัดเลือกครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืน จำนวน 1 ครอบครัวของตำบล เพื่อมอบป้ายเชิดชู เป็นเกียรติโดยมี ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรและร่วมดำเนินกิจกรรม มีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมอบรมเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา

ทั้งนี้มี พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายเปื่อน พุ่มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา เป็นประธานในพิธี

#สมบัติ ผลกิจ รายงาน

////////////////////////