บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) ร่วมกับมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

0
44

บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) ร่วมกับมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) และคณะฯ จัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 20 ชุด (835 เล่ม) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เบนซ์อุดรธานี จำกัด, มูลนิธิสตาร์แคร์ และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 โดยได้นำมามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการ “ตู้รับบริจาคหนังสือ” เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน สร้างลักษณะนิสัยในด้านการอ่านของเด็กนักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาหาความรู้จะเป็นพื้นฐานการศึกษาและต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยการศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคคลให้นักเรียนมีคุณค่าในสังคม และเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยในครั้งนี้ได้เข้ามอบหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู, บ้านไทยเสรี,บ้านห้วยดอกไม้,บ้านหนองตะไก้ และบ้านนาแวง
จากการจัดกิจกรรมมอบหนังสือดังกล่าว ทำให้คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกองบังคับการควบคุมที่ 2 และมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีที่ได้มอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กให้กับโรงเรียนในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
กรมทหารราบที่ 13