จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2566

0
43

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสำคัญของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก โรคไวรัสตับอักเสบซี และโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ และสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939