ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดมาตรการเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

0
49

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดมาตรการเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 31 พ.ค.2566 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และมีกำหนดการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24 – 25 มิ.ย.2566 โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร น.ส.ธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกลุ่ม CEO ทั้ง 15 กลุ่ม และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 นั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีนโยบายในการสอบแข่งขันฯ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีคุณธรรม โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้สมัครสอบแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตนจึงได้กำหนดมาตรการให้บุคลากรในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. ห้ามแอบอ้างตนเอง หรืออ้างบุคคลอื่นกับบุคคลใด หรือผู้สมัครสอบแข่งขันให้หลงเชื่อว่าตนเองสามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ เพื่อให้สอบแข่งขันได้ 2. ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัท สำนักพิมพ์ หรือตัวแทนในการขาย แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ ตำรา ตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ เพื่อให้บุคคลใด หรือผู้สมัครสอบแข่งขันหลงเชื่อว่าเป็นตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบในการสอบแข่งขัน 3. ห้ามกระทำการในลักษณะการติวข้อสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแข่งขัน 4. ห้ามจัดทำ แจกจ่าย เอกสารใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในวิชาที่สอบแข่งขัน เว้นแต่การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของงทางราชการ พ.ศ.2540 5. ให้ช่วยกันสอดส่อง ดูแล และสังเกตพฤติกรรมผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในการสอบแข่งขัน หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้ง หรือส่งจดหมายปิดผนึกทางลับถึง นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยตรง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข
090 2569378 6. ห้ามบุคคล ห้างร้าน หรือสำนักพิมพ์ใด ๆ นำหนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันมาจำหน่าย จ่ายแจก หรือกระทำการใด ๆ ภายในบริเวณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มิ.ย.2566 7. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 8. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดไว้ในรายละเอียดนี้อย่างชัดเจน////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ