นายอำเภอดงหลวง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว แก่ผู้ใหญ่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ได้แก่ บ้านชะโนด

0
33

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว แก่ผู้ใหญ่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ได้แก่ บ้านชะโนด
หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนดน้อย
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน และบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว
เพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรในหมู่บ้านเป็นการขยายผลกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ลดรายจ่าย ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
#หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)//////######//////