“เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังเก็บประทัดระเบิด ในพื้นที่ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส !!

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังเก็บประทัดระเบิด ในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และเร่งตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเอกชน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งท่านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังเก็บประทัดระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนะโกแล้ว และในวันนี้ตนได้รับมอบหมายให้ลวพื้นที่เพื่อเร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ โดยในวันนี้ นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส) นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จังหวัดยะลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รายงานความเสียหายที่โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์ โรงเรียนดารุลฮุสนา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประมาณราคาค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน-ห้องประกอบ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ และมอบหมายให้ สช.จังหวัดนราธิวาสประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียน นอกจากนี้ได้รายงานข้อมูลครู นักเรียนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยมีผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดารุลฮุสนา และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 79 คน จำแนกเป็น ครู จำนวน 13 คน และนักเรียน จำนวน 66 คน

สำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้น สช.ได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต และการช่วยเหลือในระยะต่อไป สช.ได้มีมาตรการด้านกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยืมเงินเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโดยปลอดดอกเบี้ย ทั้งนี้ สช.จังหวัดนราธิวาสได้เปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดังกล่าว โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี “กองทุนพัฒนาการศึกษา (สช.นรา)” เลขที่บัญชี 905-3-66133-6 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เลขาธิการ กช.กล่าวทิ้งท้าย

////////////////////////////