เมื่อวันที่ 12สิงหาคม2566 ณ โรงเรียนจุมปีวณิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน(บ้านภูมินทร์) อ.เมืองน่าน จ.น่าน นางสาวพวรรณ กาญจนะวรรณ
รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานต่อนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานใน
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชนทุกร่วมพิธี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการดำเนินภารกิจหลักในการผลิต
และส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขของคนไทยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา
กฟผ. ได้ดำเนินโครงการแว่นแก้ว ร่วมกับพันธมิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในปี 2546 และได้ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการตรวจวัดสายตา
และสนับสนุนแว่นตาให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา โดยไม่คิดมูลค่ำ
จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลสำเร็จ
ของโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยออกหน่วยให้บริการ จำนวน 514 ครั้ง
ครอบคลุม 64 จังหวัด และสนับสนุนแว่นสายตาแก่ประชาชนไปแล้ว จำนวน
291,803 (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามอัน)
สำหรับกิจกรรมโครงการแว่นแก้วในครั้งนี้ มีเป้าหมายสนับสนุนแว่นตา
แก่ประชาชนในจังหวัดน่าน จำนวน 500 อัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลเมตตาประชารกษ์ (วัดไร่ขิง) เทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบำลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นพันธมิตร
ในกำรดำเนินโครงการ/บุญยงค์ สดสอาด /วิสุทธิ์ศรีเมือง/ทีมงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงานYou missed