นครปฐม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุ

อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่บริเวณตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับ นายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ, เจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยพลู, รพ.พุทธมณฑล, อบต.ลานตากฟ้า, รพ.สต.มหาสวัสดิ์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เปราะบางตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และได้ให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่ประเมินเพื่อจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และแนวทางในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย