“อบจ.ขอนแก่นเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง !!

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน จังหวัดขอนแก่น การให้บริการสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านสุขภาพต้องมีการเตรียมความพร้อมและออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรให้ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟูเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

โดยมีภาคีเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม นอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้ว ยังมีกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งมีความชับซ้อน จึงไม่สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้ และต้องมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและครอบคลุมตามสิทธิที่พึงได้รับในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้

นางสมฤดี พื้นชมภูเลขานุการศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความสำคัญและความเร่งด่วน โดยได้ดำเนินการหลายๆด้าน และหนึ่งในนั้นคือ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมศูนย์ยืม-คืน อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจและเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีความสามัคคีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

/////////////////////////////You missed