“เลขาธิการ กช.เปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ พร้อมเน้นย้ำการเป็นเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาชาติ !!

วันนี้ (30 มีนาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดโครงการ Sarasas Youth Leadership Award 2023 โดยมี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ คณบดี คณะกรรมการบริหารอำนวยการ อาจารย์และครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และอาจารย์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า เยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านี้จะทำให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำ ดีเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเราและผู้อื่น นอกจากการเรียนแล้วก็ช่วยกัน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคมซึ่งสร้างภาวะผู้นาให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนของชาติให้มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เพื่อให้นักเรียนนั้น เป็นผู้นำที่ดีในอนาคตและสามารถทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21

“ดังนั้น ต้องขอชื่นชมสถาบันในเครือสารสาสน์ที่เล็งเห็น และให้ความสาคัญกับการสร้างและส่งเสริมภาวะผู้นาด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอนของสถาบันในเครือสารสาสน์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ของโลก เป็นกำลังที่สาคัญของประเทศชาติต่อไป”

//////////////////////////////