“อำเภอท่าวังผาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่ายไกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว”
วันที่ 12 กันยายน 2566
นายสันติ มณีอ่อน เกษตรอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบไก สินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชมชนและเครือข่ายต่อไป ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก วิทยาลัยชุมชุนน่านโดยอาจารย์ชรัสนันท์ ตาชม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน โดยอาจารย์ปิยะนุช รสเครือ /บุญยงค์ สดสอาด/สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน