น่าน จัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดน่าน

ที่ ห้องน้ำเงิน โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน โดยนางสาว ธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญ ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ” Nan Year End 2023 เหลียวหลัง แลหน้า น่านสดใส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” สรุปผล การดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครั้งที่ 2 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิวัตน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลตรี คณิตศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชน ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา ตลอดถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเมื่อได้รับความเดือดร้อน � นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การทำงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการและสื่อมวลชนได้สนับสนุนการทำงานของจังหวัดน่านเป็นอย่างดี ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ช่วยกันทำงานขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้/บุญยงค์ สดสอาด/ทีมงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงานYou missed