อธิบดิกรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้แจ้งอำเภอ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 12 กันยายน 2566 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการ
ปกครอง มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง
มาตรการควบคุม กำกับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใจความว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ขอ
ให้ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และ
รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มิให้เสื่อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มิให้เสื่อมเสีย เป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่
รัฐ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติราชการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
แต่ปัจจุบันยังปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาลกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลจึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประพฤติ
ตน และการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ หากปรากฎว่ากำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกผู้ใหญ่บ้าน ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายนโยบายของรัฐบาล หรือกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ให้นาย
อำเภอ พิจารณาตามมาตรการ
1.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จ
จริง หากพบว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยัง
ไม่เกิดความเสียหายอย่าร้ายแรง นายอำเภอสามารถสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ภาคทัณฑ์ ตัด
ค่าตอบแทน และลดอันดับเงินเดือน
ไม่เกินหนึ่งอันดับ
2.หากเกิดความเสียหายอย่างร้าย
แรง ให้นายอำเภอ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
หากผลการสอบสวนมีมูลความผิดจริงสามารถลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากตำแหน่งฯ
3.หากนายอำเภอพิจารณาแล้วเห็น
ว่าพฤติการณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เป็นการบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนให้ได้ความว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
มีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ้นจากตำแหน่ง4.หากพบว่า กรณียังไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัย ให้นายอำเภอว่ากล่าวตักเตือนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ
5.กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้ใด
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจ
ใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งให้จังหวัดดำเนินการยกย่องชมเชย
ให้ปรากฎเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
**************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าวYou missed