คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
วันที่ 13 กันยายน 2566