สระบุรี – “ผอ.แก้ว”แขวงทางหลวงชนบท รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ผู้ว่าฯผล เป็นประธานในพิธี
วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ห้องรับรองศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาไธยย่อ ภ.ป.ร ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ซึ่งผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
****************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าวYou missed