เทศบาลตำบลเวียงสาได้รับอนุเคราะห์จากรัฐบาลญี่ปุ่น มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยใช้แทนรถที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ้งมีสภาพทรุดโทรมมาก
นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านกล่าวว่าตามที่รัฐบาลญี่ปุ่น ท่านชินเซกิ ฮิโรมิ รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้พิจารณาให้การสนับสนุน “โครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่นั้น เทศบาลตำบลเวียงสารู้สึกซาบซึ้งและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องจากรถบรรทุกขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมานานกว่า 19 ปี
โดยเทศบาลตำบลเวียงสาได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนงบประมาณดังต่อนี้
1.)รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน (มูลค่า 2,400,000 บาท)
2.)ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ จำนวน 1 แห่ง (มูลค่า 481,000 บาท)
3.)ค่าตรวจสอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง (มูลค่า 11,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,892,000 บาท
เทศบาลตำบลเวียงสาจะนำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ไปใช้สนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงและพร้อมจะปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลญี่ปุ่นทุกประการ เพื่อให้โครงการคุซะโนะเนะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีงามแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยตลอดไป
ในโอกาสนี้กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และบุญบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคาภยันตราย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไปเทอญ
/ภาพข่าว/พ.อ.พนอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด/ทีมงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน