จังหวัดน่านจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 105 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ อาคารโดมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 105 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) พร้อมนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครองเข้าร่วม
นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน กล่าวว่า ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของพสกนิกรชาว
ไทยตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถ และความเข้าใจในฐานะพระ
มารดาที่ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่มทรงเล็ง เห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติกที่ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียน ก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรง ตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และยังดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่สาธารณประโยชน์
และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมี
พระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษานี้ จำนวน 105 ทุน
โดยมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์
ในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดน่าน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวในฐานะประธานในพิธีได้อ่านพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ว่าข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพ และช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านที่มีความอดทนมุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป ภายหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBECAWARDS ระดับประเทศประจำปี 2564 และเดินชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและอาชีพ ณ บริเวณโดม/ภาพข่าว/สนง.ปชส.น่าน /บุญยงค์ สดสอาด/ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน