สระบุรี – พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566
วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่ผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อนำมอบให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านต่างๆนำไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2548-2565 โดยปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่ข้ารับพระทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี รวมจำนวน 351 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ในเทศบาลเมืองทั้ง 4 แห่ง และ ในปี 2566 ได้มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ จำนวน 13หมู่บ้านและเขตเทศบาลเมือง 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน แห่งละ 8,000 บาท
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่ได้รับพระราชทานเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และน้อมนำพระราชเสาวนีย์ไปถือปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศชาติ อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป โดยทุกหมู่บ้านและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อความสงบร่มเย็นเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคล ต่อไป
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลับเข้าหมูบ้านชุมชนของตนเองเพื่อนำมอบให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านในพื้นที่
********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว