เลย 19 ก.ย.66

กรมการปกครองเขต10 – “ณฐพล วิถี” ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 10 ลงพื้นที่หาข้อมูลจริง ติดตามการ ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ้านปากหมาก

วันที่ 19 ก.ย.66 นายณฐพล วิถี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 10 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ บ้านปากหมาก ม.6 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

นายณฐพล วิถี ผู้ตรวจราชการฯ กล่าวว่า บ้านปากหมากมีจุดแข็งคือ “พลังบวร” มีพระครูปริยัติอุดมมงคล เป็นผู้นำในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านไทยพวนที่มีรากเหง้ามาจากอพยพมาจากเมืองจีน มีภาษาไทยพวนและไทเลยที่เป็นเอกลักษณ์ มีการอนุรักษ์บ้านไทยพวน 100 ปี เสาบ้านทำมาจากหินแม่น้ำเลยนำมาหล่อปูนโดยไม่มีการใช้เหล็กเส้น หลังคาบ้านเป็นทรงสี่เหลี่ยมและขนมเปียกปูน มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เข้มเเข็ง เช่น กลุ่มสตรีผ้ามัดย้อม กลุ่มจักสานกระติบข้าว หวดนึ่งข้าว กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหมู่บ้านโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีในการปลูกพืชผักสวนครัว บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน แต่ละบ้านมีการล้อมรั้วไม้ไผ่อย่างสวยงาม หมู่บ้านมีความสะอาด การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การจัดแบ่งกลุ่มคุ้ม มีความสามัคคี ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็งในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน มีจุดอ่อนจากน้ำท่วมจากแม่น้ำเลยไหลล้นตลิ่งในบางปี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ของ บ้านปากหมาก ในครั้งนี้ มีนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย นางสาวแพรทอง โชติกวี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย นายประจวบ ศิลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี

////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ รายงาน