มุกดาหาร มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา นร.ผู้สูงอายุ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 กย. 66 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมุก นายโสภณ กลิ่นประปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเทศบาลตำบลมุก ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมุก เป็นโครงการ ที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลมุก ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และได้ดำเนินตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะชีวิตมีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ ภายหลังจากรับใบประกาศนียบัตรเสร็จ ทางกลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ยังมีการฟ้อน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ด้วยกันอย่างสนุกสนาน//////

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร