“สายบุญ สายธรรม สายธาร” เทศน์มหาชาติ ม.น.ข.ได้บุญ 2 ต่อ !!

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ “เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566” (ฉบับย่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง) โดยมีพระเทพปฏิภาณกวี (เจ้าคุณบุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธาน ม.น.ข. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม (หัวลำโพง) กรุงเทพฯ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภิกา มูลนิธิฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2566 ม.น.ข.จึงดำริจัดงานเทศน์มหาชาติให้ “สายบุญ สายธรรม สายธาร”ได้ร่วมสร้างมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ในด้านความเชื่อ คือ เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือ

1.จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
2.จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
3.จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
4.จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
5.จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรม จิตรกรรม การศึกษา ตลอดถึงการเมืองการปกครองของไทยอีกด้วย

มหาชาติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการเทศน์มหาชาตินั้น ประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลี จำนวน 1,000 พระคาถา ลักษณะการเทศน์เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือเทศน์มหาชาติ มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ได้มีการแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ ก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป

ผู้ที่ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้จะได้รับบุญกุศลถึง 2 ต่อ คือต่อที่ 1 ได้บุญและอานิสงส์ 5 ประการดังที่กล่าวมาข้างต้น ต่อที่ 2 ได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ จากการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้มีอนาคตที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดีของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากเงินที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งนี้ ม.น.ข.จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบ 100 % เต็มไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯต่อไป

พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคทำบุญมหากุศลครั้งนี้ได้โดย บริจาคเป็นเงินสดให้ ม.น.ข.ได้ในงานเทศน์มหาชาติ 6 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี ttb 186-2-301-478 ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใบเสร็จรับเงินที่ทาง ม.น.ข.ออกให้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

///////////////////////////You missed