#ประชุมถอดบทเรียนโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทางCWIE+EEC Model Type A
เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง และอาจารย์จักรกริช ไชยเนตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครYou missed