อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/29 ก.ย.66/086-2896806

มรย. ลงนาม MOA ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ บริษัท ไอบีซี พาวเวอร์ จำกัด พัฒนาด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหารสัตว์แบบครบวงจรใน 3 จชต.

วันนี้ (29 ก.ย.66) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ไอบีซี พาวเวอร์ จำกัด เรื่องความร่วมมือพัฒนาด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมห่วงโซ่ปศุสัตว์แบบครบวงจรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้“ โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายสยาม เขียวสัมฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอบีซี พาวเวอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะวิทยศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทำความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์และแปรรูปอาหารสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมห่วงโซ่ปศุสัตว์แบบครบวงจรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาเครือข่ายให้ตอบโจทย์ผู้เรียน
มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไปในอนาคตYou missed