พิษณุโลก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ”

0
368

พิษณุโลก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ”
​คุณ พิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ” ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
​กรมการแพทย์ทหาร มีนโยบายมอบหมายให้ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ดูแล สุขภาวะของครอบครัวกำลังพล โดยมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้บุตรเกิดความพิการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระของครอบครัวตามมา ซึ่งงานกลุ่มนี้เกิดจากความริเริ่มของสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมมือกับ กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ของกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดตั้ง คลินิกก่อนตั้งครรภ์ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานทาง “สำนักเวชศาสตร์ครอบครัว” กรมแพทย์ทหารบก
​สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช จึงได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ” ขึ้น เพื่อให้กำลังพลและคู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตรได้ตรวจหาความเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคลินิกก่อนตั้งครรภ์ งานคัดกรองพัฒนาการ, งานบุตรที่มีความต้องการพิเศษ, คู่สมรสและบุพการีที่ทุพพลภาพ และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวังป้องกันและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพภาคที่ ๓ ปรีชา นุตจัรส ราย งาน

https://youtu.be/hLo9jFlczlA