โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ร่วมกับผู้นำชุมชน, สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ได้เข้าช่วยเหลือนางเดือน จู่มา ซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการฯ ซึ่งมีที่นาอยู่ในพื้นที่บ้านฝอยลม หมู่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานให้กับสมาชิกของโครงการฯที่มีฐานะยากจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยกองทัพบกมีความห่วงใยและต้องการลดผลกระทบด้านการจ่ายค่าแรงงานให้กับชาวนาที่มีรายได้น้อย ซึ่งหน่วยทหารพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่
จากการที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยได้จัดกำลังพลออกมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในครั้งนี้ ทำให้ นางเดือน จู่มา มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยที่ได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13You missed