วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จัดพิธีวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566 และพิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 54 ปี 34 พรรษา พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ, วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันจัดงานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566 และพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 54 ปี 34 พรรษา พระชยานันทมุนี,รศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม ณ น่าน) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอามรามหลวง,รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงอดีตเจ้าอาวาสและบรรพบุรุษชน โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ รองประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเกียรติในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2566 งานวันบุรพาจารย์ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของทางวัดพระธาตุแช่แห้ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งกำหนดจัดในวันที่พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและบูชาพระคุณครูอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตบรรพบุรุษชนผู้ร่วมสร้างบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาในนามมูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและกองทุนปัญญาธรรมวัตร พระชยานันทมุนี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดถึงพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนการศึกษา เพื่อสมทบกองทุนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครน่านฯ อีกด้วย/บุญยงค์ สดสอาด/สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงานYou missed