พาณิชย์นครพ่อขุนฯ : ประชุมบูรณาการร่วมกับทูตพาณิชย์ทั่วโลก ! ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคสู่สากลอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการประชุมบูรณาการร่วมพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบนโยบาย”จุดประกายความคิด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคมิติใหม่การบูรณาการร่วมพาณิชย์จังหวัด-ทูตพาณิชย์” “สรุปภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด” Success Story การเชื่อมโยงต่อยอดการทำงาน ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ” และสรุปทิศทางในการดำเนินงานของพาณิชย์จังหวัดกับทูตพาณิชย์ โดยมีผู้แทนการค้าไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมทาง On site และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ผอ.สคต) 58 แห่ง คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 4 แห่ง เข้าร่วมประชุมทาง Online รวมทั้งสิ้น 262 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมฯ ดังกล่าว
1. เพื่อให้การดำเนินงานของพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์มีประสิทธิภาพ มีแนวทางต้นแบบ (Model) ในการส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามนโยบาย 7 ข้อ ยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะและศักภาพของแต่ละพื้นที่
2. เพื่อยกระดับศักยภาพพาณิชย์จังหวัดกับทูตพาณิชย์ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อนำไปผลักดันการดำเนินงานจากพื้นที่ สู่การส่งออก และกำกับดูแลให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมในวาระสำคัญครั้งนี้ด้วย