คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖