อำเภอกระนวน ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ ร่วมกันนำสู่สังคม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น.ที่ว่าการอำเภอกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย แกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE ไปสู่ทุกมิติทางสังคม โดยรณรงค์สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเร่งดำเนินการอย่างจริงจัง โดยการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ ตรวจหาสารเสพติด กีฬาสานสามัคคี การจัดตั้งห้องศูนย์เพื่อนใจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการช่วยเหลือในมิติด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในระดับพื้นที่อีกด้วย โดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันออกแบบกิจกรรมในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ และ การสนับสนุนโดยบูรณาการจากทุกส่วนในพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นสังคม TO BE NUMBER ONEYou missed