จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.นิภา สุพิชญางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าคณะคณะจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุต ร่วมการบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
การบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ มีทั้งหมด 13 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคภาคีเครือข่าย เพื่อบริการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนครสวรรค์อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทยที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือ 1.Reduce 2.Reuse 3.Recycle หรือ 3ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาคราชการ เอกชน ประชาชน ศาสนา และภาคการศึกษา ให้เข้ามามีส่วนราชในการดำเนินการลดขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง ระดับครัวเรือนชุมชน / กลางทาง การรวบรวมและเก็บขน / และปลายทาง การกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกันYou missed