ตราด- ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

0
111

ตราด- ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือ และระบบการคมนาคม ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และพื้นที่ตําบลหาดเล็ก
เมื่อเวลา 08.00 น.เป็นต้นมาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ท่าเทียบเรือเอกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในการลงตรวจพื้นที่ในวันนี้เพื่อศึกษาดูงานความคืบหน้าของท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ และเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมการขนส่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างภูมิภาค โดยบรรยายสรุป นายสมชาย สุขมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางนํ้า ได้บรรยายสรุป พร้อมมีหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมประชุมปรึกษาดูงาน โดยมี ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด อธิบดีกรมเจ้าท่า ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด ผอ.การแขวงทางหลวงตราด นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เจ้าพนักงานที่ดินตราด พาณิชย์ตราด และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมทั้ง 4 แห่ง นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก พร้อมด้วย น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราด ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จากนั้นทางประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางไปช่องทางบ้านเขาวงเพื่อดูหลักเขตที่ 71 ชายแดนด้านเขาวงลอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านช่องทางเขาวง จากนั้นได้เดินทางไปประชุมที่สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเล็ก เพื่อศึกษาการดูงานการท่องเที่ยวการค้าชายแดนการขนส่งทางนํ้าและทางบก โดยมี นายสมชาย สุขมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางนํ้า ได้บรรยายสรุปเรื่องต่างๆในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และปัญหาต่างๆในการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางนํ้าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้ทีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกปลอดภัย ซึ่งเป็นการสงเสริมการค้าการท่องเที่ยว การประมง และความมั่นคงของประเทศในการนี้ กรมเจ้าท่าจึงขอให้ กรมทางหลวงชนบทสนับสนุนการก่อสร้างถนนทางเข้าท่าเทียบเรือเอนอประสงค์คลองใหญ่จ.ตราด เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานท่าเทียบเรืออย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรองรับการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยได้จะได้นําไปเสนอนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้เดินทางไปชายแดนบ้านหาดเล็ก เพื่อไปศึกษาดูพื้นที่ชายแดนบ้านหาดเล็ก หลังจากนั้นคณะกรรมธิการได้ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ ในการขนส่งสินค้าไทยและกัมพูชาแบบครบวงจรทางนํ้าและการเชื่อมโยงการพัฒนา EEC การท่องเที่ยวการเดินทางเข้าออกตามชายแดนต่อไปเพื่อเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ในอนาคดต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก