พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคท่ี 2 เปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการรพัฒนา

0
117

เปิดการอบรมวิทยากรเครือข่ายโครงการจัดต้ังชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคท่ี 2 เปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการรพัฒนา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท่ีก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นการบริหารความขัดแย้ง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับประชาชนและส่ิงแวดล้อมด้วย กลวิธีการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตร และ เพื่อให้โครงการดังกล่าวดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงได้จัด ให้มีการอบรมวิทยากรเครือข่าย เพื่อให้วิทยากรดังกล่าวได้ นําความรู้ท่ีได้รับ ไปฝึกอบรมและชี้แจงให้ชุมชนและโรงเรียนท่ี ได้รับโครงการต่อไป ณ ห้องต้นเพชร โรงแรม เค เอส พาวิลเลี่ยม อำเภอเมือง จีวหวัดนครรสชสีมา เมื่อสันที่ 13 กุมภาภันธ์ 2561