จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่อำเภอสามเงา

0
127

จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่อำเภอสามเงา
วันนี้ ( 16 พ.ค 61 ) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหน่วยงานราชการต่างๆ ประจำจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ วัดนาตาโพ หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน มอบจักรยานและสิ่งของยังชีพที่จำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ได้มาจัดบูทบริการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ การให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน การแจกพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา การให้คำปรึกษาเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านซึ่งปัญหาหลัก คือ เรื่องเอกสารสิทธ์ที่ดินที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยและถนนที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อเสนอและปีญหาต่างๆ ไปหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามขั้นตอนต่อไป
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เข้าถึงบริการของรัฐ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สมภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด รายงาน