สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี จัดงานครบรอบ 60 ปี.

0
122

จ.ราชบุรี/ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี จัดงานครบรอบ 60 ปี.
ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณสมาชิกดีศรีสหกรณ์แก่ ข้าราชการครูบำนาญ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี จำนวน 15 คน พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการครูที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก วันที่ 16 พ.ค.2501 เป็นวันก่อตั้งสหกร์ออมทรัพย์ครู มีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน 288 คนมีเงินสะสมรายเดือน ( เงินค่าหุ้น ) ครั้งแรก 8,010 บาทต่อเดือน ต่อมาครูอาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออมทรัพย์ จึงมีสมาชิกสนใจเข้าสมัครจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 60 ปี โดยมีนายนรงค์ บัวชุม เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี คนปัจจุบัน และ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 9,330 คนมีทุนเรือนหุ้น 2,989,837,150.00 บาท มียอดเงินรับฝาก 3,872,109,646.98 บาท จึงถือว่าสหดรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี มีศักยภาพและกำลังเงินในการออมได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเพิ่มพูนสวัสดิการต่างๆแก่ข้าราชการครูและที่เกษียณอายุไปแล้ว.ให้ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ที่คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู จ.ราชบุรี ได้บริหารจัดการ สำหรับการจัดงานครบรอบ 60 ป ก็เพื่อให้สมาชิกรู้ความเป็นมาของสฟกรณ์และส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกให้รู้จักหลักของการบริหารเงินออมอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักคว่มสามัคคีแก่ครูตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสถานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในครั้งนี้ด้วย.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี