นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร

0
157

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง(Eastern Economic Corridor Development : EEC) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง หัวหน้าสำนักจังหวัดระยอง สถิติจังหวัดระยอง ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ระยอง นายสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ระยอง ผอ.สถานีวิทยุ ส.อต.ระยอง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประธานสภาหอการค้าจังหวัดระยอง ประธานสภาอุสหกรรมจังหวัดระยอง ประธานชมรมธนาคาร ประธานชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน นายกสมาคมนักข่าวระยอง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ขอบคุณ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ
นายกสมาคมนักข่าว จว.ระยอง
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก