เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวิต แนวคิดและผลงานศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” วิทยากรโดย • นายอลงกรณ์ หล่อวัฒนา สาขาทัศนศิลป์

0
310

“รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”
ขอเชิญผู้ที่สนใจงานด้านวัฒนธรรมทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (๘๑๒) อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

…………………………………………………..

กำหนดการโครงการรางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น
ลงทะเบียนและชมนิทรรศการประวัติและผลงานศิลปินแต่ละสาขา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ฉายวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศิลปินที่เข้ารับรางวัล พิธีมอบรางวัล “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวิต แนวคิดและผลงานศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” วิทยากรโดย • นายอลงกรณ์ หล่อวัฒนา สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) • นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ สาขาวรรณศิลป์ • นายสุรศักดิ์ ผิวเณร สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี (ดนตรีลูกทุ่ง) • นางจำปี ธรรมศิริ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ทอผ้า) • นายสุรชัย ฉิมสุวรรณ์ สาขาผู้สร้างคุณูปการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ศิลปินอาวุโสท้องถิ่น)